CZ EN
  • Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti se vzájemnou komunikací a/nebo obchodní spoluprací.

 

Osobní údaj:

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).

 

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Zpracování osobních údajů:
 Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Správce:
 Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

 

I.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

  • Správcem Vašich osobních údajů získaných od Vás ve vzájemné komunikaci nebo v rámci vzájemné obchodní spolupráce je APRAM Aerospace s.r.o., IČO: 24237779, se sídlem Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201281.

V případě zájmu, nebo bude-li Vám jakákoliv skutečnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů z naší strany nejasná, můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujícího kontaktního e-mailu:

-              e-mail: alena.simeckova@apram.cz.

 

II.

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

  • Osobní údaje návštěvníků internetových stránek www.apram.cz včetně údajů sdělených prostřednictvím kontaktního formuláře a osobní údaje smluvních partnerů (resp. jejich kontaktních osob), získané při navázání vzájemného kontaktu nebo v souvislosti s uzavřením smlouvy, zpracováváme způsobem specifikovaným v ustanovení tohoto článku.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:

plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy;

plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů);

oprávněný zájem ve vztahu k zasílání aktualit a pozvánek na sdělenou e-mailovou adresu, případně k ochraně a vymáhání našich nároků.

Osobními údaji, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. a. - c. tohoto článku, jsou:

Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ, jedná-li se o právnickou osobu, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);

Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě právnické osoby může být osobním údajem e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby),

Platební údaje (bankovní spojení, údaje o výši objednávek a obratů ve vzájemném obchodu).

Pro účely odpovědi na Vaši zprávu zaslanou prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách www.apram.cz zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa. Pro uvedený účel budou Vaše osobní údaje zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro zajištění odpovědi, nejdéle však po dobu 30 dnů, nevznikne-li následně jiný právní základ pro jejich zpracování (např. uzavření obchodní smlouvy s naší společností), a poté budou archivovány po dobu trvání příslušné archivační lhůty.

Osobní údaje specifikované v ustanovení odst. 3. tohoto článku budou uchovávány po dobu čtyř (4) let ode dne ukončení předmětné smlouvy, resp. ode dne ukončení vzájemné obchodní spolupráce. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let. Při zpracování osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

  • Pro účely plnění smlouvy můžeme Vaše osobní údaje, které jste nám sdělili, poskytnout smluvnímu dopravci a/nebo svému poskytovateli účetních a daňových služeb. V souvislosti s údržbou našeho počítačového systému může mít k Vašim osobním údajům přístup dále poskytovatel hostingu a IT služeb. V souvislosti s vymáháním našich případných nároků mohou být osobní údaje předány poskytovateli právních služeb. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

III.

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 

Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Uvedené informace Vám poskytujeme prostřednictvím tohoto sdělení.

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména, změna adresy pobytu), máte právo žádat, abychom příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili.

V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže:

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;

odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány;

vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany;

došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů, nebo

musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že:

popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování;

došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.

Požadované osobní údaje od Vás potřebujeme k plnění smlouvy a plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí některých osobních údajů však není možné smlouvu uzavřít.

IV.

VYUŽITÍ COOKIES

 

  • Abychom zajistili co nejlepší uživatelské prostředí webu a aby byla zajištěna jeho plná funkčnost, užíváme tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení. Více informací ohledně používaných cookies naleznete zde[AKR1] .
  • Některé soubory cookies jsou smazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě webu (trvalé soubory cookies). Díky tomu můžete například zjistit, jaké stránky jste si při své předchozí návštěvě prohlíželi.
  • Ve svém internetovém prohlížeči si můžete nastavit pravidla používání cookies - obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo jejich přijetí vyloučit, a to jak pro konkrétní případy, tak obecně. Neakceptování souborů cookies může omezit funkčnost webu.
  • Na webu využíváme rovněž službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Czech Republic, s.r.o. (www.google.cz). Google Analytics používá cookies. Pro uvedený účel je však Vaše IP adresa anonymizována plně v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů. Služba Google Analytics nám zajišťuje informace k vyhodnocení užívání webu ze strany uživatelů a k případnému zlepšení webového prostředí. Užívání služby Google Analytics můžete zablokovat například za využití následujícího odkazu[AKR2] , jehož prostřednictvím si do svého zařízení uložíte tzv. Opt-Out-Cookies internetového prohlížeče.

APRAM Aerospace s.r.o.

© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít